Kallelse till årsmöte 2022 i Svensk Förening för Diabetetologi. Varmt välkomna till Svesnk Förening för Diabetologis årsmöte den 12:e maj kl: 11.30 i samband med Endodiabetes mötet på Clarion Hotell & Congress Sea U.

Utmärkelser och priser 2021

Utmärkelser och priser delades ut i samband med nationellla diabetesmötet 15:e april 2021.

Utmärkelsen årets kliniska avhandling tilldelas Iram Faqir Muhammad, läkare och med. Dr. vid Medicinska fakulteten / Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö.

Motivering: Avhandlingen är välskriven och har hög grad av originalitet. Avhandlingsarbeten belyser betydelsen av nya biomarkörer och riskmarkörer för prediktion av diabetes sjukdomen. De nya biomarkörerna och riskmarkörerna kan användas i klinisk verksamhet  och på det sättet komma patienterna till nytta inom snar framtid.

Utmärkelsen årets prekliniska avhandling tilldelas Peter Seiron, med. dr vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi, Uppsala universitet

Motivering: Avhandlingen har hög grad av originalitet och introducerar en kompletterande hypotes för genesen till typ 1 diabetes sjukdomen samt nya patologiska metoder för differentiering av typ 1 och typ 2 diabetes . Resultaten från avhandlingen har bäring både för barn och vuxna med typ 1 diabetes och för korrekt patologisk definition av typ 1 och typ 2 diabetes.

Utmärkelsen Årets diabetolog tilldelas Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi, Uppsala universitet

Motivering: Läkaren Olle Korsgren är professor i transplantationsimmunologi vid Uppsala universitet sedan många år tillbaka. Han arbetar kliniskt som överläkare vid Akademiska sjukhuset, bland annat med patientutredningar kring transplantationer och autoimmuna sjukdomar. Olle Korsgren har ett starkt fokus på att utveckla transplantationer av ö-celler inom diabetes men är i övrigt bland annat involverad i studier som handlar om att bevara insulinproduktionen hos nyinsjuknade vuxna med typ 1-diabetes och ett läkemedel som han studerar kan där vara nära marknaden. Ett av hans allra mest spännande forskningsområden är också varför typ 1 diabetes uppkommer där hans idéer väcker mycket intresse. Olle Korsgren har skapat en forskningskultur med öppenhet, kreativa idéer och högt i tak. Han arbetar allra helst i team och knyter ständigt till sig olika samarbeten såväl nationellt som internationellt. I Sverige arbetar Olle Korsgren utöver sitt arbete på Uppsala Universitet som gästprofessor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och har samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Utmärkelsen Årets diabetolog Karin Filipsson, med. dr. / Överläkare

Motivering: Överläkare Karin Filipsson visade redan i sitt tidiga prekliniska doktorandarbete ett stort intresse för frågan ”varför” och en betydande envishet för att kunna besvara den. Egenskaper som hon tagit med sig in i kliniken, där de skapat enskild och kollektiv patientnytta. Det senare inte minst genom hennes bidrag i återuppbyggnaden av enhetens diabetesdagvård och uppbyggande av en mottagning för patienter med Medfödda Metabola Sjukdomar.

Karin brinner för fortbildning och inte minst arbetet med att förbättra, förfina och exemplifiera för att verkligen nå mottagarna, som spänner sig från studenter på klinisk grundutbildning till deltagare på högspecialiserade nationella möten. Hennes insatser för att klargöra diabetesrelaterade körkortsfrågor inte att förglömma.

Karins vilja och förmåga att utveckla, och mod att ifrågasätta exemplifierar väl en modern klinisk diabetolog  och motiverar fint att hon tilldelas Svensk Förening för Diabetologis utmärkelse Årets Diabetolog 2020.

Utmärkelsen Årets Kvalitetspris tilldelas Vårdcentralen Capio husläkarna Vallda

Motivering: Capio husläkarna Vallda har en hög rapporteringsgrad och goda resultat både 2020 och även över tid. Diabetes teamet i Capio husläkarna Vallda har tillsammans med sina patienter med typ 2 diabetes lyckats att uppnå HbA1c mål < 52 mmol/mol hos 89% av patienterna och har endast 7% kostbehandlade patienter. De har mycket goda resultat avseende rapportering av ögonsvaren och goda resultat för blodtryck och LDL nivåer. Sammantaget mycket gott arbete hos en diabetes team som väl förtjänar Årets Kvalitetspris 2020.

Utmärkelsen Årets eldsjäl tilldelas Soffia Gudbjörnsdottir, Professor vid  Avdelning för molekylär och klinisk Medicin, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin

Under drygt 20 år har Soffia varit drivande vid registercentrum i Göteborg. Soffia har i samverkan med profession och patientorganisation utvecklat Nationella Diabetes Registret NDR till en världsunik plattform för diabeteskvalitetsarbete och forskning. För ett år sedan utnämndes Soffia till professor i registerforskning vid Göteborgs Universitet. Idag är i princip alla patienter med diabetes med i registret. De har också tillgång till sina egna patientdata genom mobilt ID. NDR har blivit en viktig del av diabetesvården, en resurs och underlag för diabetesvård lokalt, regionalt och nationellt. Myndigheter har använt NDR för att ta fram uppdaterade nationella behandlingsriktlinjer. Kvalitetsdata visar, att diabetesvården varje år blivit bättre och bättre. Både sjuklighet och dödlighet vid diabetes minskar betydligt. Noggrannhet och uthållighet har varit ledstjärnan för NDRs registerhållare. Ett stort antal kollegor nationellt och internationellt har samverkat kring och utvecklat registerforskningen. Ett dussintal avhandlingar har skrivits i samverkan med Soffia och NDR. Nästan 500 vetenskapliga artiklar har publicerats.

Utmärkelsen Hedersmedlem 2021: Mikael Lilja

Motivering: Mikael Lilja har under många bidragit med fina insatser för diabetesvården, inte minst i det dagliga arbetet på vårdcentralen som allmänläkare och sedermera som forskningsansvarig läkare FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen. Mikael har genom åren handlett flera AT- och ST-läkare och efter disputationen 2011 varit både huvud- och bihandledare för doktorander.

I styrelsen för SFD under 8 år, först som ledamot och därefter som kassör, har Mikael alltid kommit med konstruktiva förslag och kloka tankar när olika ämnen diskuterats i styrelsen. Lugn och trygg med stort ansvar har Mikael alltid fullföljt sina uppgifter i styrelsen och därmed skapat goda förutsättningar för att arbetet ska komma alla patienter med diabetes till godo.

Utmärkelsen Hedersmedlem  2021: Bo Ahren

Motivering: Professor Bo Ahrén är en av den inkretinbaserade forskningens pionjärer och hans forskning har starkt bidragit till utvecklandet av de inkretinbaserade läkemedel, som sedan ett drygt decennium kommer diabetespatienter världen över till nytta. Till detta kan läggas av patienter och kollegor mycket omtyckt läkare, formidabel utbildare och

kunskapsspridare, editor och goda administrativa, diplomatiska och politiska förmågor,

demonstrerade som bland annat dekanus och vice-rektor vid Lunds universitet.

Årsmöte i Svensk Förening för Diabetologi kommer att hållas i samband med Nationellt Diabetesmöte 15: april kl. 17:00. Anmälan till mötet sker via länken nedan.


Nationellt Diabetesmöte och Diabetesforum 2021 – Två unika …www.diabetesforum2021.se

Kallelse till årsmöte för Svensk förening för diabetologi

Medlemmar i Svensk förening för diabetologi kallas härmed till årsmöte torsdagen den 12:e mars 2020 kl. 13:00 på Universitetshuset i Uppsala, Biskopsgatan 3.