SFD Utmärkelser utdelade vid SFD-vårmöte i Karlstad 24–26 maj 2023

Pris för bästa kliniska och prekliniska avhandling inom diabetes 2022

Avhandlingen ” Diabetes and glucose abnormalities in cardiovascular disease – Studies on prevalence and prognosis in myocardial infarction and atrial fibrillation” av Stelios Karayiannides, huvudhandeldare Pia Lundman, Karolinska Institutet, har av SFD styrelsen valts som årets kliniska avhandling.

Forskargruppen har undersökt förekomst av diabetes och tidigare okända blodsockerstörningar (prediabetes) hos en patient med etablerad kardiovaskulär händelse, samt undersökt hur glukosstörningar påverkar patienters prognos för framtida kardiovaskulära sjukdomar såsom hjärtinfarkt och förmaksflimmer. Avhandling bekräftade att diabetes och prediabetes är vanliga hos patienter med hjärtinfarkt, men visade också att diabetes också är vanligt hos patienter med förmaksflimmer, och att prediabetes är associerade med ökad risk för död och hjärtkärlhändelser, speciellt hos insulinbehandlade individer. Avhandlingen visar att tillgängliga screeningmetoderna för blodsockerstörningar, dvs: faste glukos, 2-timmars-glukosvärde vid OGTT och HbA1c identifierar olika högriskindivider. Resultaten visar att en kombination av faste glukos och HbA1c fångar mer än 80% av patienterna med glukosstörningar. En välskriven avhandling med stor klinisk relevans. Resultaten kommer att ha bärgning for fortsatt screening för glukosstörningar hos patienter med etablerad kardiovaskulär händelse.

Avhandlingen “Characterizing the pancreatic “isletome”-3D optical imaging to study diabetes” av Max Hahn, Umeå Universitet, har av SFD styrelsen valts till Årets prekliniska avhandling inom Diabetes 2022.

Motivation:

The research group has developed a label-free and non-destructive method to assess clinical biopsies within hours of collection. The research group has shown that Autofluorescence (AF) can be used as a 3D tool, AF and hypointense signals in 3D can be used to define different morphological features (e.g., blood vessels, ducts and fat deposits) and AF can recognize Intra-islet hemorrhages.

The methods developed in this thesis may be important for studying pancreas anatomy (e.g., during development, but also the aging pancreas) and diabetes and pancreatic cancer. This is a well written and highly innovative thesis which introduces new technique for investigating pancreas.

Årets Diaebtolog

Annika Dotevall har av efter nomineringar valts av SFD Styrelsen som årets diabetolog 2022.

Motivering:

Annika Dotevall är specialistläkare inom endokrinologi och diabetologi, vårdenhetsöverläkare vid mottagningen för diabetes och endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset /Östra i Göteborg. Disputerade 2004 med avhandling om kvinnor, diabetes och kranskärlssjukdom. 

Annika har medverkat i flera PM för vård av gravida med diabetes på sjuhuset och i VGR. Genom ett uthålligt kvalitetsarbete av diabetesteamet ses en sjunkande frekvens av diabetesrelaterade komplikationer hos gravida kvinnor. 

Annika har deltaigt i regionala diabetesrådet VGR, undervisat om diabetes i olika fora, gärna delat med sig av kunskaper och erfarenheter till yngre kollegor eller andra specialister. 

Kvalitet inom diabetes har varit en viktig ledstjärna. Diabetes- och specialistmödravårds mottagningen på SU/Östra fick för 2017 pris för ”Årets Kvalitetsarbete” av SFD. Annika har varit en aktiv deltagare vid flertalet nationella och internationella diabetesmöten.

Annika Dotevall är en värdig mottagare av SFDs diplom till årets diabetolog 2023.

Kvalitetspris

SFD utser årligen två diabetesteam som uppnår bästa kvalitetsnivå inom diabetesvården. Urvalet sker med hjälp av NDR och baseras på lägsta rapporteringsgrad för 18 variabler och måluppfyllelse för 6 olika viktiga indikatorer. För varje uppfyllt krav får enheten 1 poäng. Maxscore är 24.

Diabetesteamet på Bra Liv Tranås vårdcentral har av Svensk Förening för Diabetologi tilldelats Kvalitetspris primärvården. Diabetesteamet har mycket bra resultat och måluppfyllelse som ger 21/24 poäng. Teamet har 4 medarbetare som loggar in dagligen. Diabetesteamet Tranås vårdcentral är värdiga mottagare av årets Kvalitetspris.

Diabetesteamet Danderyds Sjukhus har av Svensk Förening för Diabetologi tilldelats Kvalitetspris specialistmottagning 2022, på basen av resultaten från Nationella Diabetes Registret. Diabetesteamet Danderyds sjukhus har över tid legat stabilt med goda resultat och har också mycket hög rapporteringsgrad. Diabetesteamet uppnår 21/24 poäng. Teamet har 7 medarbetare med aktivt login. Diabetesteamet Danderyds sjukhus är värdiga mottagare av årets Kvalitetspris

Hedersledamöter

Peter Nilsson har av SFD årsmötet valts till hedersledamot i SFD 2023

 Peter M Nilsson är seniorprofessor/expert i Klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet, samt överläkare vid SUS, Malmö.

Peter har under hela sin läkargärning varit en betydelsefull ambassadör för en god diabetesvård på vetenskaplig grund nationellt och internationellt. Utifrån sin specialistkompetens inom allmänmedicin har han främjat samförståndet mellan primärvård och sjukhusvård. Peter har varit medlem i styrelsen för SFD mellan 1996 och 2006, och aktiv arbetat för att stärka en förbättring av diabetesvården i spåren av UKPDS studien 1998, bl.a. som förespråkare för att svensk allmänmedicin bör kunna ta ett huvudansvaret för behandling av typ 2 diabetes hos de flesta av dessa patienter. I styrgruppen för NDR har Peter verkat som representant för allmänmedicin under ett flertal år fram till 2011. 

Under åren har han bidragit med ett mycket stort antal föreläsningar och engagerade inlägg på diabetestemat under föreningens nationella diabetesmöten samt i DiabetologNytt och Läkartidningen, senast om diabetes och hjärnan.

Peter har inspirerat ett betydande antal kollegor inom ämnet, totalt varit handledare och bihandledare för ett 20-tal doktorander och författare till drygt 600 referee granskade artiklar i internationella tidskrifter. Peter är genom sina insatser en värdig mottagare av diplom och titel som hedersledamot av SFD.

Jan Bolinder har av SFD årsmötet valts till hedersledamot i SFD 2023

Jan Bolinder har under många år varit en betydelsefull person inom diabetesvård och -forskning, så väl nationellt som internationellt. Jan inledde sin forskarkarriär med studier inom fettväv, och kom att utveckla metodiken kring mikrodialys i fettväv och muskulatur. Intresset för teknologi har varit en röd tråd i Jans forskning, och Jan har genom studier på glukossensorer och insulinpumpar blivit en nestor inom diabetes-teknologisk forskning, med ett stort antal väl citerade artiklar i ämnet bakom sig. Genom åren har Jan arbetat som läkare, professor, verksamhetschef och prefekt och dörren har alltid varit öppen för frågor och diskussioner, vilka färgats av Jans precisa, torra humor och skarpa intellekt. Med sitt lugna, lyhörda sätt, och sin stora kunskap kring insulinbehandling och diabetesteknologi har jag varit en förebild för många yngre kollegor.

Jan Bolinder är genom sina insatser en värdig mottagare av diplom och titel som hedersledamot av SFD.