Rekommendationer till patienter med Typ 1 diabetes och misstänkt COVID-infektion

Rekommendationer till individer med diabetes och möjlig Covid-19 smitta

Allmänna rekommendationer
• Tänk på noggrann handhygien och på att undvika kontakt med personer som har infektionssymtom.
• Mät din kroppstemperatur om du känner dig sjuk. En lätt temperaturstegring kan vara förenligt med Covid-19 infektion.
• Följ Folkhälsomyndighetens råd vid misstänkt Covid-19smitta. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella- utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
Vid infektionssymtom: kontrollera blodketoner om du har Typ 1 diabetes eller om din behandlande läkare/sköterska har bedömt att du ska ha tillgång till ketonmätare.
o Vid blodsocker (utan infektionssymtom) ≥ 13 mmol/L för pumpbehandlade: kontrollera blodketoner.
o Vid blodsocker (utan infektionssymtom) ≥ 15 mmol/L för pennbehandlade: kontrollera blodketoner.


I avsaknad av hög (>39oC) feber, betydande andningsproblem eller allmänpåverkan, agera som vid insjuknande av vanlig infektion, dvs
• Beakta att ditt blodsocker kan vara mer svårreglerat än vanligt.
• Var vaksam på en ökad risk för att resultat av vävnadsblodsockermätning (CGM och
Freestyle Libre) kan vara missvisande. Kontrollera därför även kapillärt blodsocker
någon gång per dag (”stick i fingret”) och jämför resultatet med CGM/Freestyle Libre.
• Vid behandling som inkluderar kortverkande insulin var frikostig med kontroll av
blodketoner om blodsocker > 15 mmol/L, i synnerhet om du administrerar insulin via insulinpump.
o Om blodketoner > 0,9 kontakta din diabetesmottagning eller 1177
• Insulinbehovet är vanligtvis högre vid akut sjukdom, även om matintaget är mindre.
Följ dina blodsockervärden och avstå inte från insulinbehandling enbart pga att du
hoppat över en måltid.
• Säkerställ tillfredsställande vätske- och kaloriintag. Om du har feber öka ditt
vätskeintag.
• Om du medicinerar med metformin eller SGLT-2 hämmare (Jardiance, Forxiga,
Invokana, eller Steglatro) gör ett uppehåll med dessa läkemedel så länge din infektion pågår, kontrollera ditt blodsocker särskilt noga och kontakta din diabetesmottagning för att få råd.

Vid blodketoner > 1,5
• Om du inte känner dig sjuk: kontakta din diabetesmottagning eller 1177.
• Om du känner dig trött, matt, mår illa eller kräks: ta dig till akutmottagning som
behandlar internmedicinska tillstånd.

Vid förekomst av hög (>39oC) feber, tilltagande andningsproblem eller sviktande allmäntillstånd
• Covid-19 infektion är sannolik. Ta dig till akutmottagning som behandlar internmedicinska tillstånd.