Om SFD

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) är en ideell organisation som arbetar för att främja utbildning, forskning och kunskapsspridning om diabetessjukdomen i Sverige. SFD vänder sig främst till Läkare och Sjuksköterskor som arbetar med diabetespatienter men vi välkomnar alla i diabetesteamet som medlemmar. SFD startades 1988 som en förening för enbart läkare som arbetar med diabetes men i dagsläget är många av SFDs medlemmar diabetessjuksköterskor. Man kan även bli upptagen som associerad medlem.

Anmäl dig som ny medlem och du får då också första året DiabetologNytt helt utan kostnad med sedan som medlemsavgift 200 kr per år. Maila ditt namn och adress till
sfdmedlem@gmail.com

SFD arrangerar årligen en större vetenskaplig nationell konferens, ofta i samarbete med någon annan specialistförening. SFD ger ut en tidskrift, DiabetologNytt, som kommer ut fyra gånger årligen. Dagliga diabetesnyheter läggs ut på www.dagensdiabetes.se

SFD har ett nära samarbete med det Nationella Diabetes Registret (NDR) www.ndr.nu

som startades 1996 på initiativ av SFD. NDR är ett otroligt värdefullt kvalitetsregister för bättre och mer jämlik diabetesvård. Ordförande i SFD är sammankallande i NDRs styrgrupp och registerhållaren för NDR sitter med i SFDs styrelse.

I styrelsen för SFD finns både diabetologer, endokrinologer och specialister i allmänmedicin. Detta för att ha en bred och djup kunskap om hur diabetessjukvården bedrivs i Sverige.  Flera av styrelsemedlemmarna deltar regelbundet som experter för ett antal myndigheters räkning, exempelvis Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, TLV, SKL, nationella arbetsgruppen för analyskvalitet för diabetes, etc.

SFD bevakar de större internationella diabeteskonferenserna och rapporterar om dessa dels i DiabetologNytt, men även på så kallade post-konferens möten som arrangeras i samarbete med Dagens medicin.

Arbetet, som bedrivs av SFD,  är av stor vikt för att upprätthålla en bra kompetensförsörjning för läkare och sjuksköterskor som arbetar med diabetespatienter.   SFD är en del av det nationella diabetesteamet (NDT), som arrangerar seminarier på världsdiabetesdagen, i Almedalen och regelbundet skriver debattartiklar för att påverka beslutsfattare i frågor som rör diabetes.

SFD har i samarbete med nationella diabetesteamet givit ut en serie skrifter, som berör olika aspekter av diabetesvården (de blå, röda och gröna skrifterna). SFD har även givit ut en skrift om språket som används av vårdgivare till patienter som lever med diabetes. Alla skrifter finns på www.dagensdiabetes.se

SFD är en delförening i Svenska läkarsällskapet och deltar bland annat där i arbetet med att svara på remisser och yttra sig om statliga utredningar som berör ämnen som är relevanta för våra medlemmar.

SFD har spelat och spelar en bärande roll för diabetologins utveckling i Sverige.

Maj 2019

Styrelsen för Svensk Förening För Diabetologi

David Nathanson, ordf SFD