Patientinformation

Svenska endokrinologföreningen har utarbetat informationsblad om endokrinologiska sjukdomar och tillstånd. Informationsbladen är avsedda för allmänheten och kan vid behov användas som patientinformationsblad och överlämnas vid mottagningsbesök. De är skrivna av erfarna endokrinologer representerande samtliga svenska universitetssjukhus.

Innehåll och utformning har granskats av styrelsen för Svenska endokrinologföreningen.

Informationen finns lagrad i PDF format